THAY MẶT KÍNH SAMSUNG GIÁ SỈ

Lượt xem:

GIÁ THAY KÍNH SAMSUNG TẠI NAM VIET

➡Galaxy Z2 mới : 350 vnd  màn hình  bộ call
➡Galaxy win i8552 : 200 vnd  màn hình  bộ 400k
➡Galaxy inches 9152 : 350 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy inches 9200 : 350 vnd màn hình  bộ 900k
➡Galaxy inches 9205 : 350 vnd màn hình n bộ 950k
➡Galaxy dous 8262/8260 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy trend 7560/7562 cảm ứng : 200 vnd màn hình  bộ 550k
➡Galaxy trend plus 7580 : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Grand 2 G7102 : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy Grand 1 9082 : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy premier 9260 : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy premier 9250 kinh: 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy core plus G350 : 250 vnd màn hình  bộ 900k
➡Galaxy core plus G355 : 300 vnd màn hình  bộ 650k
➡Galaxy G530 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy G531 kính : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Galaxy V G313 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 550k
➡Galaxy G360 cảm ứng: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy G361 cảm ứng : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy 6.3 inck 9200/9205 : 400 vnd màn hình  bộ 950k
➡Galaxy 6.3 inck i527 : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy E210 kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy E110s  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I727  kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I777  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I9020 :400 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy T959: 200 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy i897: 200 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy 9070: 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy i997: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy i989: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S1 i9100/ M110s kính: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy S1 ép cảm ứng: 300k ép màn hình +50k   
➡Galaxy S2 i9100/M250s kính : 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy S2 ép cảm ứng: 300k ép màn hình +50k  
➡Galaxy S3 i9300/ 9301/ 9300t kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 t999/ i747/ r513 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 hồng kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 mini i8190 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 ép cảm ứng: 350k ép màn hình +50k   
➡Galaxy S4 i9500/i9502/i9505  kính : 200 vnd màn hình  bộ 1300k
➡Galaxy S4 i317/ M919/ E330 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1300k
➡ Galaxy S4 xanh dương đỏ kính: 200 vnd màn hình  bộ 1300k
➡Galaxy S4 mini i9190 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy S4 ép cảm ứng: 350k ép màn hình +50k   
➡Galaxy S5 đen trắng kính zin: 250 vnd màn hình  bộ 2300k
➡Galaxy S5 glod kính lk  : 250 vnd màn hình  bộ 2300k
➡Galaxy S5 glod kính zin  : 300 vnd màn hình  bộ 2300k
➡Galaxy S5 Mini kính: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S5 Active kính : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S5 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy S6 kính zin: 300 vnd màn hình  bộ zin ép kính 3350k
➡Galaxy S6  edge kính: 600 vnd màn hình  zin ép kính 3600k
➡Galaxy S6  edge plus : 1000 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S6 ép cảm ứng: call   
➡Galaxy S7 kính: 400 vnd màn hình bộ 2800k
➡Galaxy S7  edge kính: 700 vnd màn hình bộ new 4200k 
➡Galaxy S7 ép cảm ứng: call   
➡Galaxy A3  trắng đen kính : 200 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy A3  hồng bạc kính : 200 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy A3-2016 kính : 250 vnd màn hình  bộ 1800k
➡Galaxy A3-2017 kính : 350 vnd màn hình  bộ 1800k
➡Galaxy A3 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k  
➡Galaxy A5 trắng xanh glod kính : 200 vnd màn hình  bộ 2100k
➡Galaxy A5 (A510 / 2016)kính : 300 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Galaxy A5 (A510 / 2017)kính : 350 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Galaxy A5-2015 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy A7 trắng xanh glod : 250 vnd màn hình  bộ 2400k
➡Galaxy A7 (A710) 2016 kính : 300 vnd màn hình  bộ 3500k
➡Galaxy A7 (A710) 2017 kính : 400 vnd màn hình  bộ 3500k
➡Galaxy A7 -2015 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy A710 -2016 ép cảm ứng: 500k ép màn hình +100k   
➡Galaxy A8 (A800) kính : 300 vnd màn hình  bộ 3800k
Galaxy A8 ép cảm ứng: 700k ép màn hình +100k 
➡Galaxy A9 (A900) kính : 300 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Galaxy A910(a9 pro)kính : 300 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Galaxy E5 trắng xanh glod : 200 vnd màn hình  bộ 1950k
➡Galaxy E5 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy E7 trắng xanh glod : 200 vnd màn hình  bộ 2150k
➡Galaxy E7 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k  
➡Galaxy J cam ung: 600 vnd màn hình  bộ 2000k
➡Galaxy J100 kính: 200 vnd màn hình  bộ  call
➡Galaxy J100 cam ung: 200 vnd màn hình  bộ  call
➡Galaxy J1/J120 (2016)kính: 200 vnd màn hình  bộ  1200k
➡Galaxy J1 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy J2/j200(2016)  kính : 200 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy J2 prime cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ call
Galaxy J2 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy J3/j320 kính : 200 vnd màn hình  bộ 1700k
Galaxy J3 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy J5 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1700k
➡Galaxy J5/j510(2016) kính: 200 vnd màn hình  bộ 1700k
➡Galaxy J5 prime  kính: 250 vnd màn hình  bộ call
Galaxy J5 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy J7 –2015 kính: 200 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Galaxy J7/j710 (2016)kính : 200 vnd màn hình  bộ 1900k
➡Galaxy J7/j710 prime(g610) : 250 vnd màn hình  bộ 1500k
Galaxy J7 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k  
Galaxy J7 prime ép cảm ứng: 500k ép màn hình +100k  
➡Galaxy J8 kính : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy J8 ép cảm ứng: 600k ép màn hình +100k   
➡Galaxy one 2 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 650k
➡Galaxy one 5 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy one 7 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 850k
Galaxy Note 1
➡Note 1 N7000/E160s/E160L : 200 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Note 1 E160k/ i9220 : 200 vnd màn hình  bộ 1200k
Note 1 hồng xám : 200 vnd màn hình  bộ 1200k
Note 1 hồng xám kính zin : 250 vnd màn hình  bộ 1200k
 Note 1 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k  
➡Note 2 N7100/N7102/E250s : 200 vnd màn hình  bộ 1750k
➡Note 2 n7105/ t889/ i605/ l900 : 200 vnd màn hình  bộ 1750k
Note 2 hồng`xám kính zin: 200 vnd màn hình  bộ 1750k
 Note 2 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k  
Galaxy Note 3
➡Note 3 N9000/N900/N9005 : 250 vnd màn hình  bộ 2300k
➡Note 3 neo N750/N7500/N7502 : 250 vnd màn hình  bộ 2300k
Note 3 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Note 4 trắng đen : 250 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Note 4 hồng,glod : 250 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Note 4 edge : 600 vnd màn hình  bộ 3100k
Note 4 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k  
Note 5 kính zin: 350 vnd màn hình bộ 4550k
Note 5 ép cảm ứng: 600k ép màn hình +100k  
➡Galaxy tap1 p7500/p7510/p7100 : 500 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap1 p7300/ p7310 : 500 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 2
➡Galaxy tap 2 p1000/i987/i800/t849/m180s : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 p3100/p310/p3110/p3113 : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 p5100/p5110/p5115 : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 P6200/P6201/P6211/SC-01E : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 3
➡Galaxy Tab 3 p5200 N8000 cảm ứng : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 3 T111/T110/T116 cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 3 T210/T211 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 3 T310/T311 cảm ứng : 450 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 4
➡Galaxy Tab 4 T231/T230 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T331/T330/T335 cảm ứng : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T321/T320/T325 cảm ứng : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T530/T531 (10.1)cảm ứng : 500 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab P608 : 700 vnd màn hình  bộ 2800k
➡Galaxy Tab 3 P600/P601 : 700 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A P555,T555 : 450 vnd màn hình n bộ call
➡Galaxy Tab A T355/P355 : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T550 : 500 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T585 : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T285 : 450 vnd màn hình  bộ 1150k
➡Galaxy Tab E T561 : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab Pro 12.2 T900,T905 : 1400 vnd
➡Galaxy Tab Note pro 12.2 P900,P901,P905 : call
➡Galaxy Tab N8000 : 450 vnd
➡Galaxy Tab N5100 cảm ứng (note 8) : 500 vnd màn hình  bộ 
➡Galaxy Tab S T700/T705/T805 : 900 vnd màn hình  bộ 3600k
➡Galaxy Tab S T805 : 900 vnd màn hình  bộ 3600k
➡Galaxy Tab A T715  : 800 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T815  : 800 vnd màn hình  bộ call

 Thay Mat Kinh Camera Sau Samsung Cho Cửa Hàng

Kính Camera sau Samsung A300 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung A500 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung A700 giá 120.000đ

Kính Camera sau Samsung A310 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung A510 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung A710 giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung S6 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung S6 Edge 120.000đ

Kính Camera sau Samsung Note 3 giá 100.000đ
Kính Camera sau Samsung Note 4 giá 100.000đ

Kính Camera sau Samsung Note 5 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung S6 Edge Plus giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung S7 giá 200.000đ
Kính Camera sau Samsung S7 Edge giá 200.000đ

Kính Camera sau Samsung Note 1 giá 50.000đ
Kính Camera sau Samsung Note 2 giá 50.000đ

Kính Camera sau Samsung J 500 giá 70.000đ
Kính Camera sau Samsung J700 giá 70.000đ

Kính Camera sau Samsung J510 giá 130.000đ
Kính Camera sau Samsung J710 giá 130.000đ

Kính Camera sau Samsung J7 Prime G610 giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung T231 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T331 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T531 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T705 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T805 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung P601 giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung N5100 giá 100.000đ
Kính Camera sau Samsung N8000 giá 100.000đ
Kính Camera sau Samsung P7500 giá 100.000đ

Thay-mat-kinh-Samsung

NAM VIỆT IPHONE
Đc1:382 Đường 3/2 Phường 12 Quận 10 tphcm
Đc 2: 249 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân
ĐT: 0906.408.738 Mr Kiệt 0903.766.902 Mrs Thảo
zalo:0906.408.738
www.iphonenamviet.vn
www.iphonenamviet.com
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 2.25 out of 5)
Loading...

0